De-qiang Pu, Min Shi, Qiong Wu, Ming-qing Gao, Jia-Fu Liu, Shao-peng Ren, Fan Yang, Pu Tang, Gong-yin Ye, Zhi-cheng Shen, Jun-hua He, Ding Yang, Wen-Jun Bu, Chun-tian Zhang, Qisheng Song, Dong Xu, Michael R. Strand and Xue-xin Chen (2014) Flower-visiting insects and their potential impact on transgene flow in riceJournal of Applied Ecology 51 (5): 13571365. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12299/abstract